Thursday, November 13, 2008

Periyamala in Chennai(St Thomas Mount)

Some Snaps I took Using Sony DSC W170 from St Thomas Mount
It was in Nov-2008
St Thomas Mount Chennai

St Thomas Mount Chennai

St Thomas Mount Chennai

St Thomas Mount Chennai

View From St Thomas Mount Chennai

Chennai Airport from St Thomas Mount Chennai